Start Informacje dotyczące danych osobowych

Informacje dotyczące danych osobowych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest  Ampel Group Mieczysław Wojciechowski, adres do korespondencji: ul. Obornicka 25, 62-002 Suchy Las.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Ampel Group w szczególności: 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu: a)  podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,  której dane dotyczą

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ampel Group  [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu: a) marketingu produktów lub usług własnych c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu; 3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu: a)  dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura  Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) lub zawarte w bazie danych Administratora b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

Zaznaczamy, że  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt d)-f) powyżej może być realizowany przez Ampel Group za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet)  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 1)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Amepl Group c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); 2)  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Ampel Group na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania (w każdym wypadku zgoda może być cofnięta) 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 1)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne 3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych 4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 5)  prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 6)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 7)  prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 8)  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 9)  prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z nami drogą telefoniczną, pisemną jak i mailową.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Ampel Group: przedstawiciele handlowi, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję, firmy informatyczne, producenci oferowanych przez nas produktów, firmy montażowe, biura informacji gospodarczej, biura rachunkowe.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadkuTwoich danych osobowych podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, sprzedaż danego z oferowanych przez nas produktów. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania.

Realizacja NICEIT